Privacy beleid Goflow

Privacy & cookie beleid Goflow

Dit is het Privacy beleid van Goflow B.V. (“Goflow”). Goflow is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de website www.goflow-technology.com en bij het sluiten van een overeenkomst met Goflow. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

 

Privacy statement

Via www.goflow-technology.com of anderszins ontvangt Goflow persoonsgegevens van u. Bijvoorbeeld als u zich bij ons registreert, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, het contactformulier invult of een aankoop doet in de webshop. Uw persoonsgegevens zullen overigens slechts worden verwerkt voor zover u hiermee heeft ingestemd.

 

Verbruiksgegevens

Wanneer u het Goflow systeem en bijgeleverde software in gebruik neemt, ontvangt Goflow de licentiecode van de Goflow software alsmede de (technische) gegevens met betrekking tot uw energieverbruik van de door u op het Goflow systeem aangesloten apparaten, waaronder de gegevens over de door u gebruikte apparaten, het moment waarop deze apparaten worden gebruikt en de duur van het gebruik. Zie tevens de Licentievoorwaarden van Goflow.

Deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd en derhalve niet terug te herleiden tot natuurlijke personen in het huishouden en/of uw onderneming tenzij u via de software aan Goflow expliciet toestemming heeft gegeven voor het koppelen van uw persoonsgegevens aan uw verbruiksgegevens.

 

Doeleinden en verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door Goflow gebruikt om u beter van dienst te kunnen zijn. Onder dienstverlening dient onder meer te worden verstaan het zenden van software updates en diensten ter verbetering van onze producten. Daarnaast gebruikt Goflow uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden, om nieuwsbrieven te sturen, om gestelde vragen te beantwoorden en u te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van Goflow en/of Goflow. Indien het wettelijk is vereist vraagt Goflow uw toestemming alvorens u dergelijke informatie toe te zenden.

 

Goflow kan uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen die de in het Privacy beleid beschreven gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Goflow zullen uitvoeren. Verder zal Goflow, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, u per e-mail informeren over specifieke op u toegespitste aanbiedingen van vooraf door Goflow geselecteerde derden. Mocht u geen prijs meer stellen op het ontvangen van commerciële berichten van Goflow en/of Goflow, kunt u dit kenbaar maken aan Goflow door een e-mail te sturen naar unsubscribe@goflow-technology.com, onder vermelding van uw naam en uw e-mailadres.

 

Beveiliging en bewaartermijn

Goflow zorgt voor adequate beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, conform daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. De gegevens die een klant of bezoeker aan Goflow verstrekt, worden in een beveiligde omgeving doorgegeven en opgeslagen. Goflow bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden.

 

Inzage, correctie en verzet

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens – Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. 

 

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door Goflow zijn verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Goflow behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

 

Neem voor bovenstaande zaken contact op met Goflow door een e-mail te sturen naar unsubscribe@goflow-technology.com, onder vermelding van uw naam en uw e-mailadres.

Cookie policy en website informatie

De Goflow website kan gebruik maken van “cookies” om u te helpen bij aanmelding en om uw online bezigheden te personaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website aan uw internet browser worden gestuurd, die het tekstbestand op de harddrive van uw computer plaatst. Hierdoor is de website in staat u bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer over te brengen. Als het niet nodig is dat een cookie persoonsgegevens opslaat, doet Goflow dat niet. U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies standaard worden geweigerd. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, kan het voorkomen dat u zich niet kunt aanmelden bij of gebruik kunt maken van de interactieve functies van de Goflow website en services waarvoor cookies noodzakelijk zijn. De geldigheidsduur van de cookies is dertig dagen na de laatste inlogdatum dan wel de einde van een sessie.

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen wij informatie verzamelen over uw bezoek, inclusief de pagina’s die u bekijkt, de koppelingen waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die uw browser naar elke website verzendt die u bezoekt, zoals uw IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte. Voor zover het persoonsgegevens betreffen zullen we deze alleen gebruiken voor de beschreven doeleinden en niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor deze doeleinden.

 

Wijziging privacy beleid en cookie policy

Het is mogelijk dat het Privacy beleid en de Cookie policy van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen zullen in werking treden vanaf de datum vermeld op de bekendmaking. Wij zullen u op de hoogte stellen van deze wijzigingen door het bijwerken van deze pagina. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te raadplegen om u van eventuele wijzigingen te vergewissen.