Goflow-Logo-Colour-2048x650

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
• Opdrachtgever: wederpartij bij de Overeenkomst aan wie GoFlow diensten of producten levert.
• Goflow: Goflow Technology B.V. te Sassenheim, KvK nummer 80587316.
• Installatie: het geheel van luchtbehandelingskast, verwarmingssysteem, afgiftesysteem, geperforeerde plafond en geperforeerde vloer. Vervangingsonderdelen (bijvoorbeeld filters) maken hier geen onderdeel van uit.
• Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden – met inbegrip van de levering van goederen en diensten – die de Installateur moet verrichten om te bewerkstelligen dat de Installatie bij de oplevering en, indien overeengekomen gedurende de onderhoudsperiode, aan de uit de overeenkomsten voortvloeiende eisen beantwoord.
• Overeenkomst: het samenstel van het aanbod en deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2 – GELDIGHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Goflow en Opdrachtgever die betrekking heeft op het totaal van de tussen Opdrachtgever en Goflow overeengekomen Werkzaamheden en de daarbij door Goflow geleverde producten en/of diensten.

ARTIKEL 3 – AANBOD

3.1 Het aanbod voor Werkzaamheden wordt schriftelijk of elektronisch door Goflow gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.2 Het aanbod is gedurende 3 maanden na ontvangst geldig, tenzij anders overeengekomen.
3.3 Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten Werkzaamheden en daaraan gerelateerde kosten die voldoende gedetailleerd is om een correcte beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
3.6 Het aanbod vermeldt de betalingscondities.
3.7 Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST

De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of elektronische aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever.

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN GOFLOW

5.1 Goflow zal Werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de Overeenkomst uitvoeren. De Werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.
5.2 Goflow neemt bij de uitvoering van de Werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
5.3 Goflow is verplicht de Opdrachtgever te wijzen op:
• onjuistheden in de opgedragen Werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond.
• onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan de (on)roerende zaak waar de Werkzaamheden worden verricht.
• Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
5.4 Goflow is aansprakelijk voor de schade, tenzij deze hem niet is toe te rekenen.
5.5 Goflow draagt er zorg voor dat de Werkzaamheden wordt verricht door ter zake kundige personen.

5.6 Goflow vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Goflow zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van de Werkzaamheden ingeschakelde hulppersonen.

ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

6.1 De Opdrachtgever stelt Goflow in de gelegenheid de Werkzaamheden te verrichten.
6.2 De Opdrachtgever zorgt er voor dat Goflow tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de, voor het werk te verschaffen, gegevens.
6.3 De Opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.
6.4 De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren Werkzaamheden en/of leveringen die niet tot de Werkzaamheden van Goflow behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de Opdrachtgever Goflow daarvan tijdig in kennis te stellen.
6.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de Opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan Goflow te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
6.6. Indien de Opdrachtgever een beroep doet op de garantiebepalingen van artikel 18 van deze voorwaarden moet Goflow voor het kunnen bepalen van mogelijke aansprakelijkheid in de gelegenheid worden gesteld tot het verrichten van destructief onderzoek op de voor de Opdrachtgever minst bezwarende wijze.
6.7 De Opdrachtgever dient gebreken aan het werk binnen vijf werkdagen nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk aan Goflow te melden.
6.8 De Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
• onjuistheden in de opgedragen Werkzaamheden.
• onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen.
• gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht
• gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de plicht van Goflow om de Opdrachtgever te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3.

ARTIKEL 7 – MEER- EN MINDERWERK

Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs (incl. BTW) van het werk wordt – behoudens in spoedeisende omstandigheden – vooraf schriftelijk of elektronisch overeengekomen.

ARTIKEL 8 – KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN

8.1 Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:

  • die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoeft te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen.
  • die Goflow niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen.

8.2 Kostenverhogende omstandigheden geven Goflow recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.

8.3 Indien Goflow van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en te overleggen in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid bij de Opdrachtgever in rekening zal worden gebracht.

8.4 De Opdrachtgever is gerechtigd om het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de Opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal worden vastgesteld op basis van reeds feitelijk gemaakte kosten (i.c. betaalde kosten plus kosten i.v.m. niet of slechts tegen betaling annuleerbare bestellingen) plus een vergoeding voor gederfde winst van 30% over de geplande directe kosten (inkoop bij derden) en geplande indirecte kosten (arbeid). De feitelijk gemaakte kosten alsmede de geplande (in)directe kosten moeten aantoonbaar en (door derden) controleerbaar zijn.

ARTIKEL 9 – OVERMACHT

9.1 Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen tijdelijk onmogelijk, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
9.2 Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten. De feitelijk gemaakte kosten moeten aantoonbaar en (door derden) controleerbaar zijn.

ARTIKEL 10 – OPLEVERING

10.1 Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak, wordt Goflow een nadere termijn gegund om alsnog op te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijk afgesproken levertijd. Indien Goflow niet in staat is om na verlenging van de opleverdatum alsnog te leveren, is Goflow verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend.
10.2 De Werkzaamheden (of delen daarvan) zijn opgeleverd wanneer Goflow aan de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. Goflow zal na plaatsing samen met de Opdrachtgever de opgeleverde Werkzaamheden bekijken waarna Opdrachtgever voor akkoord zal tekenen.
10.3 Als bij oplevering van de Werkzaamheden beschadigingen worden geconstateerd, dient de Opdrachtgever op het opleveringsdocument een aantekening van de beschadiging te maken óf binnen twee werkdagen hiervan schriftelijk melding te maken bij Goflow, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt het opgeleverde werk zonder schade te hebben ontvangen.
10.4 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
• Indien Goflow heeft medegedeeld dat het werk voor levering gereed is en de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna schriftelijk laat weten of het al dan niet aanvaardt, geldt het als opgeleverd.

• Wanneer de Opdrachtgever het object waaraan het werk verricht is weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruik neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruik neming verbonden gevolg oplevering niet gerechtvaardigd is.
• Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Goflow na overleg met de Opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.

ARTIKEL 11 – BETALING

11.1 Betaling geschiedt op basis van de betaaltermijnen zoals vermeldt op het overeenkomstig artikel 4 geaccordeerde aanbod.
11.2 Indien Goflow een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een factuur.
11.3 De Opdrachtgever is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen periode.

AARTIKEL 12 – PRIJSWIJZIGING

Wijzigingen van materiaalprijzen of arbeidsloon na het sluiten van de Overeenkomst worden niet in rekening gebracht bij Opdrachtgever tenzij anders overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst.

ARTIKEL 13 –LEVERINGSVOORWAARDEN LOCATIE

Bij opname op locatie wordt gekeken of de locatie en wensen aan de voorwaarden voor de Installatie voldoet. Er dient gratis parkeerruimte bij het gebouw te zijn voor minimaal 1 bedrijfsbus. Wanden dienen bouwkundig in orde te zijn (stevig, vlak en vast). Omgeving dient vrij te zijn van asbest.

ARTIKEL 14 – NIET-TIJDIGE BETALING

14.1 De Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet de Opdrachtgever dat niet, dan zendt Goflow na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Opdrachtgever de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
14.2 Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Goflow gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
14.3 Door Goflow te maken buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de Opdrachtgever worden afgeweken.
14.4 Goflow blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
14.5 Indien Goflow een aan de Opdrachtgever verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, is hij in verzuim. Indien Goflow na daartoe door de Opdrachtgever te zijn gemaand niet alsnog binnen 10 werkdagen betaalt, is de Opdrachtgever gerechtigd te handelen overeenkomstig de leden 2 en 3 van dit artikel.

ARTIKEL 15 – ANNULERING

Bij annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever wordt de hoogte van de annuleringskosten bepaald door de bestelde materialen en gemaakte uren ter voorbereiding van de opdracht.

ARTIKEL 16 – NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

16.1 Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
16.2 Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 17 – EIGENDOM VAN TEKENINGEN, ONTWERPEN E.D.

17.1 De door of vanwege Goflow verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan Goflow zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.
17.2 Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijving, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

ARTIKEL 18 – GARANTIE

18.1 Goflow garandeert dat het ontwerp van de Installatie die bij de Opdrachtgever geïnstalleerd wordt zodanig is dat de KPI’s zoals beschreven in het aanbod gerealiseerd kunnen worden.
18.2 Goflow garandeert dat eventuele gebreken in de Werkzaamheden na oplevering gedurende 24 maanden kosteloos zullen worden verholpen indien aan onderstaande garantievoorwaarden is voldaan.
18.3 Goflow geeft op de Installatie een garantie van 5 jaar na oplevering. De kosten voor reparatie resp. vervanging met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Goflow indien aan onderstaande garantievoorwaarden is voldaan.
Garantievoorwaarden
18.4 De garantie vervalt in geval van oneigenlijk en abnormaal gebruik en alle overige omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Goflow vallen.
18.5 De garantie is niet van toepassing indien een of meer gebreken en/of schade ontstaat aan een door Goflow geleverd product of door Goflow verricht werk door: onjuist onderhoud, onjuist gebruik, moedwillige nalatigheid, brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, vandalisme of elke vreemde oorzaak, milieuverontreiniging, agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën, ongebruikelijk (hoge of lage) temperaturen, gebrekkige water, elektriciteitsleiding c.q. door dergelijke leidingen waarvan Goflow niet voor het uitvoeren van Werkzaamheden over de aanwezigheid daarvan schriftelijk is geïnformeerd, gebreken van bouwkundige aard, zoals werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond en muren of door toedoen van een derde partij waarmee Goflow geen contractuele relatie onderhoudt.

ARTIKEL 19 – AANSPRAKELIJKHEID

19.1 Goflow is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (gevolg)schade, veroorzaakt door het gebruik van de door Goflow en/ of haar leveranciers geleverde producten of door Goflow in opdracht van de Opdrachtgever uitgevoerde Werkzaamheden.
19.2 Noch Goflow noch haar personeel draagt aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door de Opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Goflow te verrichten Werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan. In geval Goflow voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd volgens de betreffende verzekering.
19.3 Goflow aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:
• voor in het pand van de Opdrachtgever aanwezige verontreinigingen, asbest, chemicaliën of (verborgen) gebreken;
onjuiste bouwtechnische constructie aangebracht door derden;
• voor oneffenheden en scheuren in vloeren, wanden en plafonds en daarvoor gebruikte materialen;
• indien tegen het advies van Goflow in de Opdrachtgever eist dat bepaalde Werkzaamheden uitgevoerd worden;
• voor in het pand waarin Goflow Werkzaamheden verricht aanwezige leidingen (gas, water, data, telecom en elektriciteit; geen uitgezonderd);
• kwaliteit en staat van het leidingnetwerk;
• de kwaliteit en staat van de muren, plafonds en bodem van de ruimte waarin en waaraan Goflow Werkzaamheden met het oog op de door Goflow met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst verricht.

ARTIKEL 20 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Goflow blijft eigenaar van alle materialen en goederen die betrekking hebben op de Overeenkomst zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting met inbegrip van de kosten die de opdrachtgever in verband met zijn betalingsachterstand verschuldigd mocht worden.


ARTIKEL 21 – GESCHILLEN

Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is. Op alle overeenkomsten en transacties van Goflow is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlands bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.


Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.