Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Goflow Technology Consument/Klein-zakelijk

Artikel 1 – Algemeen – definities

De volgende definities hebben de volgende betekenis:

Afnemer: de partij die met de Goflow Technology een Overeenkomst wenst aan te gaan of aangaat.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Afnemer en Goflow Technology, alsmede daarmee verbandhoudende rechts-verhoudingen tussen Goflow Technology en de Afnemer.

Partijen: Goflow Technology en Afnemer.

Goflow Technology: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Goflow Technology, statutair gevestigd te Oegstgeest, handelend onder de naam Goflow Technology, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28.11.32.18, en
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Goflow Technology International B.V., statutair gevestigd te Sassenheim, handelend onder de naam Goflow Technology, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32.09.26.96.

Goflow Technology Systeem: het door Goflow Technology geleverde systeem om energieverbruik te meten, inclusief de Programmatuur, alle randapparatuur, uitbreidingen op het Goflow Technology Systeem en bijgeleverde documenten.

Programmatuur: het computerprogramma Source, de Apps (pc of mobiel device) en Feature Keys, eventuele updates van het computerprogramma Source en van de Apps en de bijbehorende gegevensdragers en documenten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Goflow Technology en orders aan Goflow Technology, alsmede op de Overeenkomst.

2.2 Eventuele door de Afnemer gebruikte algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de Overeenkomst tussen Partijen.

2.3 Goflow Technology behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht worden na de eerste publicatie op de website van Goflow Technology. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de reeds gesloten Overeenkomsten.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Goflow Technology, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 Goflow Technology kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, fout of verschrijving bevat.

3.3 Goflow Technology is te allen tijde gerechtigd om een order, geheel of gedeeltelijk, en zonder opgave van redenen te weigeren, zonder daardoor op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn.

3.4 Na ontvangst van een order van Afnemer, in welke vorm dan ook, bevestigt Goflow Technology de order schriftelijk aan Afnemer en komt de Overeenkomst tot stand. Als schriftelijke bevestiging geldt uitdrukkelijk ook de factuur of bevestiging per e-mail. De Overeenkomst komt eveneens tot stand wanneer Goflow Technology uitvoering geeft aan de levering van het Goflow Technology Systeem.

3.5 Goflow Technology behoudt zich het recht voor (delen van) de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

Artikel 4 – Prijzen en Prijsverhogingen

4.1 Alle prijzen zijn in Euro´s en inclusief omzetbelasting, invoerrechten, belastingen, en andere heffingen van overheidswege, uitgezonderd prijzen vermeld in aanbiedingen aan en Overeenkomsten met Afnemers buiten Nederland.

4.2 Aanvullende kosten, zoals verzendkosten of afzonderlijk overeengekomen diensten, worden separaat vermeld op het bestelformulier en/of anderszins.

4.3 Aanvullende kosten, zoals spoedverzendingen of afzonderlijk overeengekomen diensten, worden vermeld op de website van Goflow Technology, in het bestelformulier en/of anderszins.

4.4 Goflow Technology heeft te allen tijde het recht indien zij wordt geconfronteerd met prijsverhoging(en) deze aan Afnemer door te berekenen. Indien de prijsverhoging binnen drie (3) maanden na sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging door Goflow Technology.

4.5 De installateur neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Een verhoging of verlaging van de kosten voor arbeidskosten van de installatie als gevolg van wijziging van de voorschriften door onvoorziene omstandigheden mag aan de consument worden doorberekend, mits het verschil van werktijd groter is dan 1 (één) uur. Voor additionele producten en/of additionele installatietijd zullen de standaard tarieven in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Levering

5.1 Goflow Technology zal haar producten op de door de Afnemer aangegeven plaats leveren.

5.2 Goflow Technology bepaalt de leveringsmethode, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De leveringsmethode wordt vermeld op het bestelformulier, en/of anderszins.

5.3 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is deze indicatief en geen fatale termijn tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. Goflow Technology is bij overschrijding van leveringstermijnen daarom niet in verzuim en dit kan (derhalve) niet leiden tot schadeplichtigheid aan de kant van Goflow Technology. De Overeenkomst kan hierdoor evenmin worden ontbonden.

5.4 Goflow Technology is te allen tijde bevoegd een order in gedeelten af te leveren.

5.5 Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van Goflow Technology producten, gaat op Afnemer over zodra de Goflow Technology producten in handen van de eerste vervoerder zijn geplaatst.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Betaling dient plaats te vinden binnen de door Goflow Technology gestelde betalingstermijn, op een door Goflow Technology aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Goflow Technology is aangegeven. Goflow Technology is gerechtigd om periodiek te factureren.

6.2 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

6.3 Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.4 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Afnemer niet op. (zie artikel 11 lid 5)

6.5 In geval Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen waaronder de volledige betaling van de door Goflow Technology gefactureerde bedragen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. Hieronder wordt (onder andere) verstaan, de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
a) Voor zover Afnemer niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Goflow Technology aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Goflow Technology wordt voldaan.
b) Voor zover Afnemer handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Goflow Technology aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan tenminste 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur. Indien Goflow Technology echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Afnemer worden verhaald. Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

6.6 Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Goflow Technology verschuldigde.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Goflow Technology in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Goflow Technology totdat de Afnemer alle verplichtingen uit de met Goflow Technology gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2 Door Goflow Technology geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3 De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Goflow Technology veilig te stellen.

7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Goflow Technology daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5 Zolang Goflow Technology eigenaar is van haar producten, is Afnemer verplicht Goflow Technology onverwijld te informeren indien derden rechten doen gelden op het geleverde alsmede eenieder te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Goflow Technology. Daarnaast dient de Afnemer bij het gebruik en/of het bewaren van de Goflow Technology producten de nodige zorg te betrachten.

7.6 Bij niet (tijdige) betaling is Goflow Technology gerechtigd, eigenmachtig en voor rekening en risico van de Afnemer haar producten terug te nemen waar deze zich ook bevinden. De Afnemer dient hieraan zijn medewerking te verlenen.

7.7 Voor het geval Goflow Technology haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Goflow Technology en door Goflow Technology aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Goflow Technology zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 – Intellectueel eigendom

8.1 Alle intellectueel eigendomsrechten op de producten van Goflow Technology zullen steeds (blijven) berusten bij Goflow Technology of haar licentiegevers. Op geen enkele wijze worden enige intellectuele eigendomsrechten overgedragen aan Afnemer.

8.2 Afnemer zal op geen enkele wijze een of meerdere producten van Goflow Technology op enigerlei wijze nabootsen, waaronder tevens wordt verstaan het al dan niet middels reverse-engineering vervaardigen van zaken die weliswaar op een of meerdere punten afwijken van de producten van Goflow Technology, maar gebaseerd zijn op gelijkwaardige of soortgelijke technologie.

8.3 Afnemer zal niet enige aanduiding omtrent rechten van intellectueel eigendom op of in de producten van Goflow Technology verwijderen of wijzigen.

8.4 Voor zover Goflow Technology bekend is, maken de producten van Goflow Technology geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Afnemer desondanks wordt verweten dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt, zal Goflow Technology haar product(en) terugnemen tegen creditering van het door Afnemer aan Goflow Technology voor desbetreffende product(en) betaalde, dan wel zorgdragen dat Afnemer het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, dan wel een gelijkwaardige ander product kan gebruiken, zulks ter beoordeling van Goflow Technology. Het voorgaande geldt uitsluitend indien (i) Goflow Technology van de aanspraken onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld door de Afnemer, (ii) Afnemer aan Goflow Technology terzake alle informatie verstrekt en medewerking verleent en (iii) Goflow Technology zelf in de gelegenheid wordt gesteld met de wederpartij te corresponderen/ onderhandelen etc.

8.5 Goflow Technology behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Goflow Technology heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9 – Licentievoorwaarden

9.1 Goflow Technology verleent aan Afnemer het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot het gebruik van de Programmatuur. Het gebruiksrecht omvat het recht om de Programmatuur in object code te gebruiken. Dit gebruiksrecht geldt alleen in combinatie met door of namens Goflow Technology op de markt gebrachte apparatuur waarover Afnemer rechtmatig beschikt. Afnemer is daarnaast uitsluitend gerechtigd tot het maken van kopieën van de Programmatuur voor back-up doeleinden.

9.2 Afnemer zal de Programmatuur uitsluitend in overeenstemming met de instructies van de bijgeleverde gebruikshandleiding gebruiken. Het gebruiksrecht is beperkt tot eigen niet-zakelijk gebruik. Het is Afnemer niet toegestaan modificaties, toevoegingen of aanpassingen aan de Programmatuur aan te brengen. Het is Afnemer niet toegestaan de Programmatuur te decompileren of op andere wijze de onderliggende broncode te ontcijferen of te benaderen, tenzij en voor zover dit is toegestaan op grond van dwingend Nederlands recht.

9.3 Goflow Technology kan technische maatregelen nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien Goflow Technology door middel van technische bescherming de Programmatuur heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan, deze beveiliging te verwijderen, te wijzigen of te omzeilen.

9.4 Het gebruiksrecht is voor onbepaalde duur, met uitzondering van een (tijdelijke) functionaliteit welke middels een Feature Key is aangeschaft, maar eindigt van rechtswege indien de Afnemer in strijd met dit artikel 9 dan wel met de Licentievoorwaarden Goflow Technology Programmatuur (bedoeld voor de particuliere en klein zakelijke gebruiker) handelt. Het gebruiksrecht eindigt tevens in geval van eindiging van de Overeenkomst.

9.5 Goflow Technology kan de Programmatuur aanpassen, indien dit Goflow Technology noodzakelijk lijkt (i) in verband met aanpassingen en/of verbeteringen van het Goflow Technology Systeem, (ii) bij de ontdekking van fouten, dan wel (iii) bij gewijzigd inzicht over de Programmatuur. Indien de Afnemer een verbeterpunt is gebleken, zal hij dit melden bij Goflow Technology. Het is aan Goflow Technology om de Programmatuur al dan niet aan te passen. Zij kan op geen enkele wijze hiertoe worden verplicht door de Afnemer. In geval van aanpassingen kan Goflow Technology de Afnemer per e-mail hierover berichten en deze aanpassingen toezenden. Aanpassingen aan het systeem, al dan niet naar aanleiding van gebleken fouten in de Programmatuur, kunnen op geen enkele wijze leiden tot aansprakelijkheid van Goflow Technology.

9.6 De Programmatuur bevat bedrijfsvertrouwelijke informatie. Afnemer zal strikte geheimhouding betrachten ten aanzien van de Programmatuur en haar werking.

Artikel 10 – Verplichtingen en verantwoordelijkheden

10.1 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik, de beveiliging en een juiste toepassing van het Goflow Technology Systeem, alsmede voor de installatie van het Goflow Technology Systeem. Dit geldt met name voor de Stealth, een product specifiek bedoeld voor inbouw. Het is niet toegestaan voor consumenten om dit product zelfstandig in te bouwen. Inbouw van de Stealth dient door een erkende installateur uitgevoerd te worden.

10.2 Afnemer zal het Goflow Technology Systeem alleen voor eigen niet-zakelijk gebruik benutten.

10.3 Afnemer zal het Goflow Technology Systeem na levering direct inspecteren op (zichtbare) gebreken.

10.4 Indien de Afnemer ongeacht de reden het Goflow Technology Systeem retour zendt, dient de zending voorzien te zijn van een retournummer. De Afnemer ontvangt dit nummer bij navraag van Goflow Technology. Wanneer Afnemer producten retour zendt zonder vermelding van het retournummer kan dit leiden tot vertraging in de afhandeling of zoekraken van de producten, hetgeen in dat geval volledig voor rekening van Afnemer komt. Kosten en risico’s van het retour zenden van (onderdelen van) het Goflow Technology Systeem, ongeacht de grond, zijn voor Afnemer.

Artikel 11 – Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

11.1 De door Goflow Technology te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient Afnemer zelf te verifiëren of het gebruik van daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Goflow Technology kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

11.2 Het recht van retour (herroepingsrecht) geldt alleen voor consumenten-aankopen die zijn gedaan via de Goflow Technology webshop. Gebruik maken van het herroepingsrecht is wettelijk aan een aantal regels verbonden (zie artikel 13.2). De kosten en het risico van het retour zenden zijn voor rekening van de Afnemer.
Het recht van retour is voor alle zakelijke aankopen expliciet uitgesloten.

11.3 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van vierentwintig (24) maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden na aflevering worden Goflow Technology producten, indien deze gebrekkig blijken te zijn, door Goflow Technology kosteloos hersteld, vervangen dan wel wordt, voor zover hiervan sprake, een ontbrekend deel afgeleverd. De Afnemer dient Goflow Technology zo spoedig mogelijk te informeren over het gebrek aan het Goflow Technology Systeem (zie artikel 11.5). Indien de door Goflow Technology verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

11.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Afnemer en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Goflow Technology, de Afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Goflow Technology geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
De Afnemer kan voorts geen beroep doen op de garantie als:
* het Goflow Technology Systeem wordt gebruikt op een andere wijze of voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is;
* indien Afnemer aan het Goflow Technology Systeem werkzaamheden (heeft doen) verricht(en) zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Goflow Technology;
* de beschadigingen of gebrek het resultaat is van opzettelijk gedrag of grove nalatigheid;
* de datum op de aankoopnota niet (meer) leesbaar is;
* indien Afnemer niet al het mogelijke heeft gedaan om schade te beperken, door onder meer het direct buiten werking stellen van apparatuur, het maken van kopieën en back-ups van gegevens en de Programmatuur.

11.5 De Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Goflow Technology te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Goflow Technology te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Goflow Technology in staat is adequaat te reageren. De Afnemer dient Goflow Technology in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

11.6 Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.

11.7 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

11.8 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Goflow Technology de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van Goflow Technology, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen. In geval van vervanging is de Afnemer gehouden om de vervangen zaak aan Goflow Technology te retourneren en de eigendom daarover aan Goflow Technology te verschaffen, tenzij Goflow Technology anders aangeeft.

11.9 Indien de Afnemer ongeacht de reden een product retour zendt, dient de zending voorzien te zijn van een retournummer. De Afnemer ontvangt dit nummer bij navraag van Goflow Technology. Wanneer Afnemer producten retour zendt zonder vermelding van het retournummer kan dit leiden tot vertraging in de afhandeling of zoekraken van de producten, hetgeen in dat geval volledig voor rekening van Afnemer komt. Kosten en risico’s van het retour zenden van (onderdelen van) Goflow Technology producten, ongeacht de grond, zijn voor Afnemer.

11.10 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Goflow Technology daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Afnemer.

11.11 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Afnemer in rekening gebracht worden.

11.12 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Goflow Technology en de door Goflow Technology bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

11.13 De met behulp van het Goflow Technology Systeem verkregen gegevens hebben een indicatief karakter waaraan door Afnemer geen rechten kunnen worden ontleend met betrekking tot de juistheid of de volledigheid daarvan.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Goflow Technology is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten afkomstige oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Goflow Technology geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Goflow Technology niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Goflow Technology of van derden daaronder begrepen. Goflow Technology heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Goflow Technology zijn verbintenis had moeten nakomen.

12.3 Goflow Technology kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.4 Voor zover Goflow Technology ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Goflow Technology gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Indien Goflow Technology aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2 Goflow Technology is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Goflow Technology is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

13.3 Goflow Technology is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

13.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Goflow Technology aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Goflow Technology toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.5 Goflow Technology is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

13.6 Indien Goflow Technology aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Goflow Technology beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.7 De aansprakelijkheid van Goflow Technology is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

13.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Goflow Technology of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

14.1 In geval Afnemer tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst, ongeacht of deze tekortkoming aan Afnemer is toe te rekenen, is Goflow Technology te harer keuze, gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of (buitengerechtelijk) (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder daardoor schadeplichtig te worden. Dit geldt ook in geval van (aanvraag tot) surséance van betaling of faillissement van Afnemer. Afnemer is in bovengenoemde gevallen zonder ingebrekestelling in verzuim.

14.2 Indien Afnemer consument is en tevens inwoner is van de EU dan heeft hij het recht een Overeenkomst die op afstand is aangegaan (en de Goflow Technology producten in de Goflow Technology webshop zijn aangeschaft) binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het gekochte zonder opgaaf van redenen ontbinden. Voor alle andere consumenten geldt hierbij een termijn van zeven (7) dagen. In het geval de Afnemer de Overeenkomst ontbindt, zendt hij de Goflow Technology producten aan Goflow Technology retour en zal Goflow Technology de koopprijs binnen veertien (14) respectievelijk dertig (30) dagen restitueren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Afnemer. Afnemer dient de Goflow Technology producten met de originele aankoopnota, ongebruikt en in originele staat en verpakking retour te zenden. Gebruikte onderdelen, beschadigde of incomplete retourzendingen worden door Goflow Technology niet geaccepteerd. Van gebruik is tevens sprake indien de Programmatuur is geactiveerd.

Artikel 15 – Gegevensverwerking

15.1 Goflow Technology is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst en het gebruik van het Goflow Technology Systeem in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Goflow Technology zal de persoonsgegevens verwerken overeenkomstig haar Privacy & Cookie Policy. Deze Privacy & Cookie Policy is te raadplegen op de website van Goflow Technology (www.Goflow Technology.com) of kan kosteloos worden opgevraagd bij Goflow Technology.

Artikel 16 – Nawerking

16.1 Alle rechten en verplichtingen die ertoe strekken na het einde van de Overeenkomst te blijven voortduren, blijven na eindiging van deze Overeenkomst van kracht. Dit geldt in ieder geval voor de artikelen 8, 9 en 18.

Artikel 17 – Nietige bepalingen

17.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden om welke redenen dan ook, niet geldig of niet van toepassing zou worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 18 – Rechts – en forumkeuze

18.1 Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Geschillen tussen Partijen samenhangende met een Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan Rechtbank Den Haag.